top of page

STATUT STOWARZYSZENIA

​Poniżej przedstawiamy statut Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Skrzynki, który szczegółowo przedstawia cele, środki działania, formę prawną i inne ważne kwestie związane z naszym funkcjonowaniem.

Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Skrzynki

  

STATUT

STOWARZYSZENIA

MIESZKAŃCÓW WSI SKRZYNKI

Preambuła

Członkowie założyciele Stowarzyszenia Mieszkańców Wsi Skrzynki

Działając w przekonaniu o konieczności podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju ogólnego dobra wsi, pragniemy zmobilizować Mieszkańców do większej aktywności i samorządności.

Powołując Stowarzyszenie zamierzamy zrealizować postanowione przed nami cele, a każdy Członek wnosząc swój wkład przyczyni się do sukcesu.

Wykorzystując aspiracje i potencjał Mieszkańców, jesteśmy przekonani o możliwości rozwoju i poprawy ogólnej kondycji zarówno wsi Skrzynki, jak i Gminy Stęszew.

Stowarzyszenie będzie działać we współpracy z administracją samorządową wraz z Sołtysem, Radą Sołecka, Burmistrzem i Radą Gminy.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 • 1. Stowarzyszenie Mieszkańców wsi Skrzynki w dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

 • 2. Nazwa stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 • 3. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

§2

Terenem działania Stowarzyszenia jest Gmina Stęszew, jednak dla realizacji celów statutowych może ono prowadzić działania także na terenie województwa wielkopolskiego, jak i całej Rzeczpospolitej Polskiej.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Skrzynki.

§4

Określenie adresu Stowarzyszenia w granicach jego siedziby należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

§5

Stowarzyszenie może używać wyróżniającego znaku graficznego, odznak, pieczęci i druków firmowych na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§6

 • 1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

 • 2. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną.

 • 3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późno zrn.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) oraz niniejszego statutu.

§7

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§8

 • 1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

 • 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§9

Stowarzyszenie realizuje cele zapisane w preambule Statutu, a także następujące:

 • 1. Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Skrzynki.

 • 2. Integracja społeczna i przeciwdziałanie bezradności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

 • 3. Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

 • 4. Wspieranie działalności szkoły i przedszkola w poszerzaniu oferty edukacyjnej.

 • 5. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży.

 • 6. Wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt potrzebny do prowadzenia przez nich działalności.

 • 7. Ustanawianie stypendiów naukowych dla uczniów, studentów i podnoszących kwalifikacje nauczycieli oraz mieszkańców wsi Skrzynki i Gminy Stęszew.

 • 8. Wspieranie programów innowacyjnych oraz autorskich realizowanych przez placówki oświatowe i wychowawcze.

 • 9. Wspieranie działań na rzecz poprawy stanu zdrowia dzieci, młodzieży i mieszkańców.

 • 10. Wspieranie rozwoju lokalnej edukacji, w tym edukacji dorosłych.

 • 11. Wspieranie działalności innych stowarzyszeń, w tym Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • 12. Organizowanie krajowej i międzynarodowej wymiany i współpracy dzieci, młodzieży i dorosłych.

 • 13. Wspieranie sportu lokalnego, w tym w szczególności klubu Tęcza Skrzynki.

 • 14. Aktywizacja zawodowa mieszkańców.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • 1. Organizowanie i finansowanie przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych.

 • 2. Organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów, szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i doradztwa.

 • 3. Organizowanie i wspieranie letniego i zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

 • 4. Prowadzenie kursów edukacyjnych, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych, rehabilitacyjnych i kulturalnych oraz innych działań dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

 • 5. Uruchomienie działalności kulturalnej, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury.

 • 6. Zakupy rzeczowe i wyposażanie placówek oświatowych w odpowiedni sprzęt.

 • 7. Wsparcie dla rodzin w trudnej sytuacji oraz pomocy i opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych.

 • 8. Wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich.

 • 9. Organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Skrzynki.

 • 10. Wspieranie przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego wsi, tworzenie nowych miejsc pracy.

 • 11. Wspieranie rozwoju gospodarczego.

 • 12. Tworzenie lokalnych systemów stypendialnych, organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla osób realizujących cele Stowarzyszenia.

 • 13. Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej i przeciwdziałanie negatywnym skutkom integracji europejskiej i globalizacji.

 • 14. Ochronę przyrody i krajobrazu, promocja dziedzictwa kulturowego.

 • 15. Promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.

 • 16. Działalność na rzecz upowszechnienia turystyki, sportu, rekreacji oraz aktywnego wypoczynku.

 • 17. Prowadzenie badań i działań z zakresu ochrony dzieci i młodzieży przed zjawiskiem patologii społecznej.

 • 18. Prowadzenie działalności wydawniczej.

 • 19. Propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju.

 • 20. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z rozwojem wsi.

 • 21. Działanie na rzecz promocji wsi Skrzynki i okolic.

 • 22. Utrzymywanie kontaktów z innymi organizacjami o podobnych celach.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI

§11

 • 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działa w nim przez swojego przedstawiciela.

 • 2. Członkami stowarzyszenia mogą być też cudzoziemcy, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§12

Stowarzyszenie posiada członków:

 • a) Zwyczajnych,

 • b) Wspierających,

 • c) Honorowych.

§13

 • 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pragnąca wnieść swój wkład pracy w urzeczywistnianie celów stowarzyszenia, która:

 • a) złoży deklarację członkowską na piśmie,

 • b) przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia,

 • c) korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 • d) w stosunku do niej nie zapadł prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

 • e) jest nieskazitelnego charakteru i cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 • 2. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą być Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia, korzystając z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie zarządu stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 • 3. Osoby poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz stowarzyszenia.

§14

 • 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 • 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

 • 3. Formę i rodzaj pomocy członek wspierający ustala z Zarządem.

§15

 • 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w zakresie promocji i przestrzegania zasad porządku oraz bezpieczeństwa publicznego w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

 • 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§16

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Zarządu lub Walnego Zgromadzenia Członków, podejmowanej bezwzględną większością głosów.

§17

 • 1. Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia.

 • b) korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 • c) udziału w zebraniach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 • d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

 • 2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

 • b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

 • c) regularnego opłacania składek.

§18

 • 1. Członkowie wspierający mają takie prawa jak członkowie zwyczajni, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Członkowie wspierający mają także prawo zgłaszania wniosków, opinii i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia.

 • 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu Stowarzyszenia.

§19

 • 1. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego i mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 • 2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§20

Utrata członkostwa następuje na skutek:

 • a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

 • b) wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

 • z powodu nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,

 • z powodu nie płacenia składek za okres roku,

 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,

 • jeżeli przeciwko członkowi zapadł prawomocny wyrok skazujący za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

 • c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

 • d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

§21

W terminie 14 dni od ogłoszenia uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub wykluczenia z grona członków, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. Odwołanie nie wstrzymuje skutków prawnych decyzji o wykluczeniu.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22

 • 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • a) Walne Zgromadzenie Członków,

 • b) Zarząd,

 • c) Komisja Rewizyjna.

 • 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

 • 3. Zarząd Stowarzyszenia i Komisja Rewizyjna mają prawo dokooptowania nowego członka w trakcie trwania kadencji, w miejsce członka ustępującego.

§23

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że inne postanowienia statutu stanowią inaczej.

§24

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 • a) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,

 • b) z głosem doradczym - członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

§25

 • 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 • 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd, listem poleconym, telefonicznie lub przy pomocy poczty elektronicznej, podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

 • 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia w terminie do 2 miesięcy od wpłynięcia wniosku.

§26

 • 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.

 • 2. W razie braku kworum wskazanego w ust l Zarząd niezwłocznie wyznaczy kolejny termin obrad Walnego Zgromadzenia Członków. Wówczas uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają bezwzględną większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.

§27

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należą:

 • a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 • b) uchwalania zmian statutu,

 • c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

 • d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 • e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 • f) uchwalanie budżetu,

 • g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 • h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 • i) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 • j) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 • k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 • l) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§28

Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

§29

 • 1. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym Prezesa oraz dwóch Członków Zarządu. Prezesa Zarządu wybiera Zarząd spośród swoich Członków.

 • 2. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§30

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

§31

Do kompetencji Zarządu należą:

 • a) realizacja celów Stowarzyszenia,

 • b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 • c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

 • d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 • e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 • f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

 • g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

 • h) udzielanie pełnomocnictw,

 • i) przyjmowanie i wykluczanie członków,

 • j) podejmowanie decyzji w każdej wniesionej sprawie, we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§32

 • 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

 • 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

 • 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 • a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

 • b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§33

 • 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • a) kontrolowanie działalności Zarządu,

 • b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 • c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

 • d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 • e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 • 2. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:

 • a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia,

 • b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

§34

W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§35

Dochody Stowarzyszenia pochodzą z:

 • a) składek członkowskich (5 złotych na miesiąc)

 • b) wpłat członków wspierających,

 • c) darowizn, spadków, zapisów,

 • d) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

 • e) dotacji, subwencji,

 • f) ofiarności publicznej,

 • g) z dochodów z działalności gospodarczej i majątku Stowarzyszenia.

§36

 • 1. Majątek Stowarzyszenia może służyć wyłącznie realizacji działalności statutowej. Dochody uzyskiwane z majątku Stowarzyszenia przeznaczone są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz odtwarzanie i powiększanie jego majątku niezbędnego dla realizacji celów statutowych.

 • 2. Darowizny, spadki, zapisy, przychody z ofiarności publicznej mogą być przeznaczane na oznaczone cele statutowe zgodnie z decyzją Zarządu, o ile darczyńcy, spadkodawcy lub inni ofiarodawcy nie wskazali określonego celu statutowego.

§37

 • 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 2. W księgach rachunkowych Stowarzyszenia działalność gospodarcza jest wyodrębniona od działalności statutowej i prowadzona na pełnym lub ograniczonym samodzielnym wewnętrznym rozrachunku. Dotyczy to także odrębnego rachunkowego prowadzenia odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

§38

 • 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność Gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie, jako Organizację Pożytku Publicznego może być prowadzona wyłącznie, jako dodatkowa w stosunku do działalności pożytku publicznego, a dochód z niej (nadwyżka nad kosztami) przeznaczany jest na działalność pożytku publicznego.

 • 2. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

§39

O rozpoczęciu działalności gospodarczej decyduje Zarząd Stowarzyszenia. Podejmując tę decyzję w formie uchwały.

§40

Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§41

Dla celów kierowania działalnością gospodarczą Stowarzyszenia Zarząd ma prawo zatrudnić pracowników, w tym dyrektora działalności gospodarczej Stowarzyszenia, który spełnia funkcję kierownika jednostki gospodarczej i odpowiada za działalność gospodarczą wobec Zarządu Stowarzyszenia.

§42

 • 1. Stowarzyszenie może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873).

§43

Stowarzyszeniu zabrania się:

 • a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,

 • b) wykorzystywania lub przekazywania majątku organizacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferowanych warunkach,

 • c) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§44

Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§45

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów - (2/3), przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§46

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§47

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

bottom of page