top of page

PROJEKTY

Informacje na temat zrealizowanych oraz aktualnie prowadzonych projektów przez Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Skrzynki.

Bieg przełajowy „W Dolinie Ozu”

Promocja Ozu bukowińsko-mosińskiego który stanowi najdłuższe wypiętrzenie ozowe w Europie. Jest to teren położony w odległości 25 km na zachód od Poznania, cenny przyrodniczo i widokowo oraz atrakcyjny dla osób aktywnie spędzających czas. Trasa biegu będzie prowadzić wzdłuż Ozu i rezerwatu ptaków, w znacznej części pokrywać się będzie z niebieskim szlakiem turystycznym. Na trasie biegu znajdują się trzy wzniesienia o ostrym nachyleniu, w tym dwa stanowiące piękne punkty widokowe (m.in. szczyt wzniesienia, z którego wybija źródełko w Żarnowcu). Poza tym uczestnicy biegu będą mieli możliwość obejrzenia pięknego zabytkowego kościoła w Tomicach z XV w. oraz Jeziora Tomickiego.

Wszelki dochód z imprezy przeznaczony jest na cele charytatywne: organizację życia społecznego i sportowego w kontenerze „Skrzynka kultury”.

Projekt badawczo-edukacyjny: Oz Bukowińsko-Mosiński wczoraj, dziś i jutro. Człowiek i jego przestrzeń

Celem projektu jest pokazanie naturalnej przestrzeni człowieka w której przebywa, jej historię oraz stan teraźniejszy i przyszły. Do tego celu mamy zamiar skorzystać z kategorii antropologicznych takich jak miejsca, „nie-miejsca", czy utworzonego przez nas pojęcia „człowiekoczasoprzestrzeń", co ma nam pomóc w ściślejszym opisaniu przestrzeni w jej dynamicznych przemianach.

Badaniom podlegać będzie:

1. Naturalne otoczenie człowieka - przestrzeń (wieś Skrzynki i otoczenie w postaci Ozu bukowińsko-mosińskiego):

a. Część przyrodnicza,

b. Geologiczna,

c. krajobrazowa.

2. Człowiek i jego działalność - człowiek:

a. tworzenie infrastruktury,

b. oswajanie przestrzeni,

c. punkty charakterystyczne przestrzeni w ujęciu czasu i przestrzeni.

3. Dynamiczne zmiany „człowiekoprzestrzeni” - czas:

a. klimat,

b. bycie człowieka,

c. działalność ludzka wytwórcza.

Prezentacja na temat projektu: 

Ogród naturalistyczny

Dzięki ogromnemu postępowi gospodarczemu, społecznemu, ekonomicznemu i politycznemu ostatniego stulecia człowiek osiągnął olbrzymi potencjał. Dzięki niemu polepszyły się warunki zamieszkania, rodzaj i ilość spożywanej żywności, rodzaj wykonywanej pracy oraz czasu przeznaczonego na odpoczynek. Człowiek czerpie większe zyski z pracy co przyczynia się do polepszenia warunków życia wielu społeczeństw. Rozwój technologiczny spowodował łatwiejszy dostęp każdego człowieka do edukacji dzięki czemu zwiększyła się świadomość i zakres umiejętności wielu ludzi. Łatwiejsza edukacja spowodowała rozwinięcie się różnych wizji i sposobów myślenia co przyczyniło do ogromnej siły współczesnego człowieka. Wynalazki takie jak kolej, samochód, samolot, przemysł chemiczny, współczesna medycyna, informatyka, robotyka, biotechnologia, genetyka, nanotechnologia; zachwycają swoimi ogromnymi możliwościami. Dzięki technologii, która jest produktem ludzkiej twórczości udało się zaradzić na wiele trudności i nieszczęść, które od wieków nękały człowieka. Technonauka właściwie ukierunkowana przyczynia się do wytwarzania przez człowieka rzeczy użytecznych a zarazem pięknych przyczyniających do lepszego i łatwiejszego życia wszystkich ludzi. Jednakże siła technologiczna jaką dzisiaj dysponuje człowiek, niewłaściwie lub nieumiejętnie wykorzystana, może przynieść więcej szkody niż pożytku całemu światu nie tylko człowiekowi. Należy przypomnieć sobie niedawne problemy z elektrowniami atomowymi lub wybuch bomby atomowej a wówczas człowiek staje przed dylematem czy aby na pewno postęp w który zmierza jest bezpieczny dla wszystkich mieszkańców naszej planety.

Do tej pory człowiek zawsze ingerował w przyrodę ale często dostosowywał się do możliwości jakie mu dawała. Obecnie dzięki ogromnej sile technologii, podążając za rozwojem, człowiek rzadko zwraca uwagę na nasz wspólny dom Ziemię. Często w sposób nieodpowiedni eksploatuje i wykorzystuje zasoby, których nam dostarcza, przyczyniając się do degradacji i nieodwracalnych zniszczeń na Ziemi, które odczuwać będą kolejne pokolenia ludzkości. Dotychczas wielu teoretyków technologii, finansistów i ekonomistów a także polityków było fałszywie przekonanych o nieskończonej dostępności do dóbr naszej planety. Uważali że istnieją nieograniczone zasoby do wykorzystania, które mogą być w sposób łatwy i szybki odtworzone. Według nich całe życie powinno być zależne od techniki co przyczyniłoby się do zawładnięcia elementami natury a także ludzkiego istnienia poprzez pomniejszenie możliwości podejmowania decyzji oraz przestrzeni dla kreatywności człowieka.

Dzisiejsze zmiany klimatyczne na ziemi przyczyniają się do nierównej sytuacji ekonomicznej w różnych rejonach świata co w równym stopniu powoduje powiększanie się różnic społecznych na ziemi. Wielu ludzi zaczyna się zatem zastanawiać czy aby rozwój technologiczny, który nastawiony jest wyłącznie na zysk nie przyczynia się do negatywnych skutków dla całej planety.

Założenie ogrodu naturalistycznego ma na celu zwrócenie uwagi człowieka na konieczność dostosowywania się człowieka do warunków jakie nam daje natura. Obecnie człowiek zaczął z powrotem osiedlać się poza miastem. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jest to inny rodzaj mieszkania niż przed wieloma laty. Podmiejskie enklawy domów jednorodzinnych są często wyłącznie miejscem noclegowo-wypoczynkowym. Przestrzeń około miejska zaczyna się zmieniać z terenów rolniczych w osiedla mieszkaniowe z niewielkimi przestrzeniami ogrodów. Nowoczesne ogrodnictwo dzięki technologicznemu rozwojowi skupia się głównie na pielęgnacji trawników i dekorowaniu rabat drzewami i krzewami iglastymi, rzadziej liściastymi i kwiatami. W takich ogrodach aby trawa była zielona a egzotyczne rośliny nie usychały stosuje się obfite podlewanie a także używa się nawozów sztucznych, pestycydów i środków chwastobójczych jak Roundup. Wiele osób nie mających czasu na pielęgnację ogrodu zakłada sztuczną murawę a pozostałą część przestrzeni przy domu betonuje tworząc miejsce parkingowe.

Dzięki drobnym zmianom każdego dnia możemy przyczyniać się do zaprzestania degradacji środowiska. Ogród naturalistyczny ma pomóc w planowaniu miejsc bardziej przyjaznych dla środowiska z rodzimymi drzewami, krzewami i bylinami rosnącymi w okolicy od setek lat. Ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia wody a także stworzyć atrakcyjne miejsce dla występujących lokalnie dzikich stworzeń. Powinniśmy mieć świadomość, że najmniejsza nawet przestrzeń powinna być częścią intensywnych starań o przywrócenie zdrowia naszej planecie.

Obserwuje się, że coraz więcej ludzi zaczyna szukać kontaktu z przyrodą często uprawiając sporty zorganizowane, wyjeżdżając na odpoczynek w góry bądź nad morze lub szukając odpoczynku w egzotycznych krajach. Często zatem nie zauważamy tego co wokół nas, że okolica naszego miejsca zamieszkania może być także pięknym i przyjaznym miejscem dla wszystkich form aktywności wypoczynkowej.  Powinniśmy zatem nawzajem się edukować w jaki sposób zadbać o przestrzeń w której żyjemy. Dlatego tak ważne są dzieci, które zasypywane technologicznymi nowinkami łatwo chłoną wiedzę ułatwiającą i umilającą wykonywanie wielu czynności. Przez to coraz więcej czasu poświęcają na oglądanie przyrody na ekranie telewizyjnym lub z za szyby samochodu. Dzięki telewizyjnym programom dowiadują się więcej o tropikalnych lasach bądź amerykańskiej prerii niż o przestrzeni i przyrodzie w której żyją. Potrzebny jest ich bezpośredni kontakt z przyrodą gdyż wyłącznie przez poznanie bezpośrednie wykorzystują wszystkie zmysły (smaku, węchu, słuchu, dotyku) do obserwacji w jaki sposób tworzy się otaczający świat. Są to kolejne pokolenia, które mają dbać o prawidłowe wykorzystywanie zasobów naszej planety. Dzieci obserwując przyrodę dowiadują się wzajemnego współistnienia wszystkich stworzeń na ziemi, dzięki czemu zyskują zrozumienie problemów obecnie występujących w środowisku. W przyszłości powinno pomóc im to w umiejętnym zagospodarowaniu a także przeciwdziałaniu problemom występującym na Ziemi.

Opis opracowania:

Ogród powinien być miejscem które będzie łączyć praktykę z edukacją i wypoczynkiem. W projekcie należy tak ukształtować teren i szatę roślinną aby wpisała się ona w już istniejącą przestrzeń przy zachowaniu różnorodności biologicznej. W celu uzupełnienia szaty roślinnej proponuje się posadzenie licznych gatunków bylin, które będą odpowiednie pod względem wymagań siedliskowych jakie panują na danym terenie. Powinno uwzględnić się zastosowanie gatunków rodzimych takich jak: (Vinca minor, Dianthus gratianopolitanus, Geranium sanguineum, Geranium x magnificum, Anemone sylvestris, Athyrium filix-femina) występujących na terenie naszego kraju oraz wabiących owady pożyteczne (Aster ericoides, Aster novi-belgii 'Henry I Purple', Centaurea montana, Lavandula angustifolia, Salvia nemorosa 'Sensation Deep Blue').  Powinno się uwzględnić obszar na którym zgromadzono by podstawowe gatunki ziół wieloletnich (Hyssopus officinalis, Levisticum officinale, Melissa officinalis, Mentha piperita, Salvia officinalis, Thymus vulgaris), którą można uzupełniać gatunkami jednorocznymi jak np. Ocimum basilicum, Origanum majorana.

Na projektowanym terenie powinien znajdować się obszary do prowadzenia zajęć oraz obserwacji przyrodniczych. Rabaty, na których będą prowadzone obserwacje powinny być zaprojektowane w miejscu którym panują najlepsze warunki świetlne. Proponuje się aby były one wykonane jako podwyższenia za pomocą obrzeży wykonanych z przeplatanych gałęzi. Dzięki takiemu rozwiązaniu dzieci będą miały bardziej dogodny dostęp do roślin i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych oraz prowadzenia obserwacji roślin. Na terenie proponuje się także stworzenie obszaru do prowadzenia zajęć. Planuje się również postawienie urządzeń służących do obserwacji przyrody, ule, domek dla owadów i gnomon. Na terenie powstanie kompostownik na odpady organiczne a uzyskany kompost posłuży do uzupełniania ziemi na podwyższonych rabatach.

Należy zwrócić uwagę, że rola roślinności sięga znacznie dalej, gdyż od niej z kolei uzależniony jest świat zwierzęcy, któremu dostarcza pożywienia i schronienia. Należy na tyle mało ingerować w istniejącą przestrzeń aby zachować stan pozornej równowagi wewnętrznej, który w rzeczywistości ulega ciągłym przemianom w zależności od ustawicznych, choć nieznacznie zmieniających się warunków zewnętrznych. Dzięki odpowiedniemu doborowi roślinności stworzy się możliwość racjonalnego wykorzystania wody oraz ochrony gleby, a także warunki rozwoju organizmów pożytecznych. W ogrodzie powinny zostać wykorzystane naturalne lub nadające się do powtórnego użycia surowce, z których zbudowane będą elementy małej architektury, aby proces budowy naturalnego środowiska na danym terenie był jak najkorzystniejszy dla człowieka i ekosystemu, który zakłada się w celach dydaktycznych i rekreacyjnych.

bottom of page