top of page

WAŻNE - zbieramy podpisy pod petycją!

Na podstawie pisma Pani Sołtys do Gminy Buk, Ania Szymoszyn przygotowała Petycję od Mieszkańców Wsi Skrzynki i okolic w sprawie przekształcenia działek rolnych na przemysłowo - usługowe w pobliżu naszej wsi na terenie Otusza i Cieśli. Musimy koniecznie wnieść do poniedziałku 17 września 2018 nasz protest, żeby miał on jakąś siłę sprawczą. Apeluję o podpisywanie się, informowanie sąsiadów i pomoc przy zbieraniu podpisów. Będziemy zbierać dziś i jutro.

 

Oto treść petycji:

PETYCJA MIESZKAŃCÓW wsi SKRZYNKI i okolic bezpośrednio sąsiadujących z wsią OTUSZ

W związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, my mieszkańcy miejscowości Skrzynki, gm. Stęszew, wyrażamy sprzeciw wobec przeznaczenia działek o nr ewid. 126, 125 obręb Otusz oraz działki o nr ewid. 54/22 obręb Cieśle pod tereny koncentracji przemysłu i usług. Nieruchomości te leżą w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Skrzynki. Do chwili obecnej są wykorzystywane jako grunty orne. Wprowadzenie na przedmiotowych działkach terenów aktywizacji gospodarczej o szerokich możliwościach inwestycyjnych, które nie zostały w sposób precyzyjny przedstawione dla poszczególnych obszarów, co w konsekwencji daje możliwość lokalizacji inwestycji mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą mieć realny wpływ na zagrożenie zdrowia mieszkańców i ich komfortu życia, mieć realny wpływ na zmniejszenie wartości gruntów oraz mogą w sposób znaczący negatywnie oddziaływać na komponenty środowiska.

Ponadto w naszej ocenie realizacja inwestycji przemysłowych lub usługowych na wnioskowanym terenie nie jest możliwa z punktu widzenia infrastrukturalnego. Drogi lokalne służące komunikacji terenów objętych zmianą Studium nie są przystosowane do przyjęcia zwiększonego ruchu, w tym głównie pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony.

Przedmiotowe grunty wykazują wysoką przydatność produkcji rolniczej z uwagi na swój areał oraz klasę użytków rolnych. Przy obecnych procesach urbanizacyjnych, kluczowym jest zachowanie i ochrona gruntów rolnych.

W związku z powyższym domagamy się: 1/ Przywrócenia w całości przeznaczenia terenu jako tereny rolnicze, dla działek położonych w miejscowości Otusz o nr ewid. 126 i 125, które w projekcie studium zostały przeznaczone pod tereny koncentracji przemysłu i usług (P/U). 2/ Przywrócenia w całości przeznaczenia terenu jako tereny rolnicze dla działki położonej w obrębie ewidencyjnym Cieśle o nr ewid. 54/22, która w projekcie studium zostały w części przeznaczona pod tereny koncentracji przemysłu i usług (P/U). 3/ Wprowadzenia stosownych do wskazanej uwagi, zmian w prognozie oddziaływania na środowisko. 4/ Szczegółowego określenia w prognozie oddziaływania na środowisko skutków realizacji inwestycji na terenach koncentracji przemysłu i usług. Obecnie dokument ten nie przedstawia pełnej charakterystyki oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska w zakresie możliwości realizacji inwestycji przemysłowych.

Mieszkańcy miejscowości Skrzynki i okolic: Składając na piśmie podpis i podając swoje dane zgadzam się na ich udostępnienie w celu skutecznego procedowania niniejszej "Petycji mieszkańców wsi Skrzynki i okolic bezpośrednio sąsiadujących z wsią Otusz w związku z ponownym wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko" w odpowiednich urzędach.

bottom of page